ΝΕΑ

Επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ ενισχύονται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».

Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας που είχαν υποβάλει υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για τους δυνητικά εντασσόμενους. Η εκταμίευση των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί.

 

Αναλυτικότερα:

-Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»εντάχθηκαν αρχικά 7.649 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 957 εκατ. ευρώ.

-Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ένταξης επιπλέον και των έργων που κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τέθηκε όμως ως προϋπόθεση για την ένταξη των επιπλέον έργων η υποβολή έως την 31.03.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Με αυτή τη διαδικασία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα άλλες 4.910 προτάσεις, προϋπολογισμού επενδύσεων 670 εκατ. ευρώ.

 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η έκδοση Αποφάσεων μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεωναπό υποψήφιους επενδυτές που ανήκαν είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ένταξη στο πρόγραμμα ακόμη 856 επενδύσεων προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ.

 

'Ετσι, στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» εντάσσονται 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 1.739.864.900 ευρώ.Από αυτά, τα 865 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη (εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων ή και τραπεζικό δανεισμό.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

•Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60 %, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της. Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό μέχρι 40% του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη Μεταποίηση, 20.000 έως 300.000 ευρώ για τον Τουρισμό και 20.000 έως 100.000 ευρώ για το Εμπόριο -Υπηρεσίες.

•Οι δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν: Κτίρια- εγκαταστάσεις, μηχανήµατα - εξοπλισµό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές δαπάνες.

•Τα έργα έχουν προθεσμία ολοκλήρωσης την 30/6/2015

 

ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ 30/06/2014

 

 

Αριθμός προτάσεων

Δημόσια δαπάνη

Συνολικός προϋπολογισμός

Αρχική απόφαση ένταξης

7.508

456.716.417

929.208.097

Οριστική ένταξη  επενδύσεων  δυνητικά δικαιούχων Κεφαλονιάς-Ιθάκης  (λόγω σεισμών)

141

13.411.607

27.897.055

Ένταξη δυνητικά εντασσόμενων μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων

4.910

341.311.449

670.683.722

Ένταξη  επενδύσεων μετά εξέταση ενστάσεων

856

53.905.178

112.076.026

ΣΥΝΟΛΟ

13.415

865.344.651

1.739.864.900

 

 

Ανασκόπηση στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 2014)

Ανασκόπηση στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 2014) με τις κύριες αλλαγές από 1/1/2014 έως σήμερα.

Με τον Νέο Φορολογικό Νόμο 4223/2013 που έχει ισχύ από 1/1/2014 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία για όσους κατέχουν ή αποκτούν δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Ο νόμος από την έναρξη της ισχύς του έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να καθιστά την σωστή απεικόνιση αρκετά περίπλοκη.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η επιβολή του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). Ο συγκεκριμένος φόρος έχει επιφέρει μεγάλη αύξηση του καταβαλλόμενου φόρου σε σχέση με παλαιότερους φόρους και αυτό καθιστά την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης απαραίτητη. Η μη σωστή απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στις δηλώσεις του Ε9, μπορεί μελλοντικά σε οποιαδήποτε πώληση η μεταβίβαση δικαιώματος να μας επιφέρει σημαντικά πρόστιμα και ταλαιπωρία καθώς οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε πράξη εάν δεν έχουμε σωστά την περιουσία μας απεικονισμένη και φυσικά πληρώσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΟΑΕΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 900 ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 10.000 ΕΥΡΩ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε  τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων  με έμφαση στην καινοτομία».

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» ( 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ ) θα δεχτεί επιπλέον 900  αιτήσεις νέων επιχειρηματιών από την  21η Ιουλίου 2014 έως και την 21η Αυγούστου 2014.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε."

Επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ ενισχύονται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».

Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας που είχαν υποβάλει υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για τους δυνητικά εντασσόμενους. Η εκταμίευση των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ 45%

'Εως τον Σεπτέμβριο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος για τον οποίο έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεωνδαπανών και μορφής ενίσχυσης.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ά ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων όλων των προγενέστερων κύκλων του Επενδυτικού Νόμου

 Την 30-6-2014 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α'κύκλου 2014 τα οποία υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, και ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειών. Η εν λόγω περίοδος υποβολών αποτέλεσε και την σημαντικότερη από την ενεργοποίηση του Ν.3908/2011, τον Φεβρουάριο 2011 και έληξε την 5-3-2014. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την α' περίοδο 2014, υποβλήθηκαν 732 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 4δις ευρώ με αιτούμενη ενίσχυση 1,2δις ευρώ. Ο εν λόγω κύκλος υποβολών αποτέλεσε την τελευταία ευκαιρία των επενδυτών να διεκδικήσουν ενισχύσεις με ποσοστά που έφταναν έως και το 60%.

> Διαβάστε περισσότερα >

Νεα - Ανακοινωσεις

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα της Protectus