ΝΕΑ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε  τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων  με έμφαση στην καινοτομία».

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» ( 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ ) θα δεχτεί επιπλέον 900  αιτήσεις νέων επιχειρηματιών από την  21η Ιουλίου 2014 έως και την 21η Αυγούστου 2014.

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr. Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν πριν από την 21η  Αυγούστου 2014, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα θα λήξει. Για να υπάρχει ωστόσο περιθώριο αξιολόγησης θα γίνουν δεκτές επιπλέον  180 αιτήσεις, δηλαδή συνολικά θα υποβληθούν  1.080 αιτήσεις.

∆ίνεται επίσης η δυνατότητα υ̟ποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα, στους νέους των οποίων η αίτηση – επιχειρηµατικό σχέδιο έχει απορριφθεί από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, εφόσον α) έχουν ήδη ανακαλέσει µε υπεύθυνη δήλωσή τους την ένσταση μέχρι τις 17-07-2014 ή β) δεν έχει εκδοθεί µέχρι τις 17-07-2014 από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων απόφαση επί της ένστασής τους.
Νέα αίτηση υπαγωγής στο ̟πρόγραµµα δεν µ̟πορούν να υποβάλουν οι εξής:
Οι υποψήφιοι των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης,
Οι υποψήφιοι των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν απορριφθεί και δεν έχουν καταθέσει ένσταση, δεν έχουν υποβάλει ένσταση
Οι νέοι των ο̟ποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν απορριφθεί από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης και έχουν υποβάλει ένσταση μετά τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή από τις 18-07-2014 και µετά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αρ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3194/Β’/16-12-2013) και τη με αρ. 9/2013 Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.

Ανασκόπηση στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 2014)

Ανασκόπηση στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 2014) με τις κύριες αλλαγές από 1/1/2014 έως σήμερα.

Με τον Νέο Φορολογικό Νόμο 4223/2013 που έχει ισχύ από 1/1/2014 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία για όσους κατέχουν ή αποκτούν δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Ο νόμος από την έναρξη της ισχύς του έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να καθιστά την σωστή απεικόνιση αρκετά περίπλοκη.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η επιβολή του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). Ο συγκεκριμένος φόρος έχει επιφέρει μεγάλη αύξηση του καταβαλλόμενου φόρου σε σχέση με παλαιότερους φόρους και αυτό καθιστά την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης απαραίτητη. Η μη σωστή απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στις δηλώσεις του Ε9, μπορεί μελλοντικά σε οποιαδήποτε πώληση η μεταβίβαση δικαιώματος να μας επιφέρει σημαντικά πρόστιμα και ταλαιπωρία καθώς οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε πράξη εάν δεν έχουμε σωστά την περιουσία μας απεικονισμένη και φυσικά πληρώσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΟΑΕΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 900 ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 10.000 ΕΥΡΩ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε  τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων  με έμφαση στην καινοτομία».

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» ( 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ ) θα δεχτεί επιπλέον 900  αιτήσεις νέων επιχειρηματιών από την  21η Ιουλίου 2014 έως και την 21η Αυγούστου 2014.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε."

Επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ ενισχύονται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».

Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας που είχαν υποβάλει υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για τους δυνητικά εντασσόμενους. Η εκταμίευση των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ 45%

'Εως τον Σεπτέμβριο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος για τον οποίο έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεωνδαπανών και μορφής ενίσχυσης.

> Διαβάστε περισσότερα >

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ά ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων όλων των προγενέστερων κύκλων του Επενδυτικού Νόμου

 Την 30-6-2014 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α'κύκλου 2014 τα οποία υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, και ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειών. Η εν λόγω περίοδος υποβολών αποτέλεσε και την σημαντικότερη από την ενεργοποίηση του Ν.3908/2011, τον Φεβρουάριο 2011 και έληξε την 5-3-2014. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την α' περίοδο 2014, υποβλήθηκαν 732 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 4δις ευρώ με αιτούμενη ενίσχυση 1,2δις ευρώ. Ο εν λόγω κύκλος υποβολών αποτέλεσε την τελευταία ευκαιρία των επενδυτών να διεκδικήσουν ενισχύσεις με ποσοστά που έφταναν έως και το 60%.

> Διαβάστε περισσότερα >

Νεα - Ανακοινωσεις

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα της Protectus